ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN HERSTELLING

Behoudens uitdrukkelijk strijdig beding door ons schriftelijk aangenomen geschieden al onze werken, offerten en verkopen op grond van volgende voorwaarden.

1. OFFERTE EN BESTEK – AFSLUITEN VAN HET CONTRACT

a) Verkopen

Onze offerten zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop. Een bestelling kan slechts beschouwd worden als zijnde door ons aanvaard, wanneer wij ze schriftelijk bevestigd hebben. Hetzelfde geldt voor wat betreft de voorwaarden of wijzigingen welke aan een overeenkomst zouden worden toegevoegd of aangebracht. De overeenkomsten afgesloten met onze afgevaardigden, vertegenwoordigers of hun agenten, moeten om geldig te zijn, goedgekeurd worden door onze afgevaardigde beheerders die alleen onze Vennootschap bindt. Wanneer wij als vertegenwoordigers optreden, zijn de fabrikanten de verkopers. In dit geval handelen wij voor hun rekening, de bestelling is aan hun voorafgaande schriftelijke goedkeuring onderworpen en wordt niet alleen door hun verkoopsvoorwaarden doch ook door al onze voorwaarden, die met de hunne niet strijdig zijn beheerst.

b) Herstellingen

Onze bestekken voor herstellingen worden zo nauwkeurig mogelijk opgesteld doch zonder verplichting van onzentwege, behoudens andersluidende bepaling. De prijzen der vervangstukken worden slechts bij wijze van aanduiding versterkt en deze stukken zullen gefactureerd worden aan de prijs in kracht op het ogenblik der levering. De kosten van het opstellen van het bestek vallen ten laste aan de klant. Een bestelling kan slechts beschouwd worden als zijnde door ons aanvaard, wanneer zij schriftelijk door onze Afgevaardigde Beheerder bevestigd werd. Hetzelfde geldt voor wat betreft de bijvoegsels, of wijzigingen die er zouden aangebracht worden.

2. VOORWAARDEN VAN TERMIJN EN LEVERING

Welke ook de bestemming van het materiaal en de bestellingvoorwaarden mogen zijn wordt de aflevering aangezien als zijnde gedaan in onze werkhuizen, voor de verzending. Van het principe van de aflevering in onze werkhuizen kan niet afgeweken worden door vermeldingen als levering franco station, op kaai, ten huize of terugbetaling der volledige of gedeeltelijke vervoerskosten, vermeldingen die slechts dienen beschouwd te worden als regelingen zonder enige verplaatsing van verantwoordelijkheid. De termijnen van levering moeten niet aanzien worden als zijnde stipt na te leven en worden nooit formeel gewaarborgd. Zij worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Zo de uitvoering van onze verplichtingen ten gevolge van een vreemde oorzaak verhinderd wordt, namelijk door toeval of overmacht zoals lock-out, staking, besmettelijke ziekte, oorlog, opeising, brand, overstroming, beletsel ter uitvoering ten gevolge van een bevel of verbod van een openbaar gezag enz. dan zal de uitvoering van het contract geschorst worden zo het beletsel slechts van tijdelijke aard is en zal teniet gaan zo het beletsel definitief is.

3. AANVAARDING EN PRIJS VERZEKERING

De ondertekening door de klant van het proces-verbaal van ontvangst van het materiaal heeft de aanvaarding als gevolg. In alle gevallen waarin geen proces-verbaal van ontvangst wordt opgesteld moet elke reclamatie om geldig te zijn, ons schriftelijk en binnen een termijn van acht dagen van haar datum toegezonden worden. De verzekering van het materiaal vanaf de plaats van aflevering tot aan de bestemming is in onze prijzen nooit begrepen. Het materiaal wordt nooit door onze zorgen verzekerd behoudens schriftelijk verzoek van de klant en uitsluitend op zijn kosten. Behoudens andersluidende bepaling dienen onze verkoopsprijzen verstaan voor materiaal in onze fabrieken of in ons magazijn. Zij zijn van rechtswege en zonder verwittiging aan de schommelingen van de markt onderworpen en zullen definitief vastgesteld worden aan de prijzen die door onze fabrieken of magazijnen op de dag van verzending toegepast worden hetgeen de koper uitdrukkelijk verklaart teaanvaarden.

4. VERVOER

Alle verrichtingen inzake vervoer tot verzekering, behandeling,ter plaatse brengen, vallen ten laste van en zijn gedaan op kosten, risico en gevaar van de klant, aan wie het behoort de verzending bij de aankomst na te zien en zo nodig verhaal op te nemen op de vervoerders, zelfs indien de verzending franco is geschied. Onze verzendingen geschieden aan de laatste tarieven, behoudens formeel verzoek van de klant, en, in ieder geval, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.

5. MONTEREN EN IN GANG ZETTEN

Behoudens bijzondere overeenkomst, wordt het monteren door ons verwezenlijkt. Ten dien einde is de klant gehouden het nodige personeel en materiaal kosteloos te onzer beschikking te stellen zonder dat hieruit een verantwoordelijkheid voor ons zou kunnen voortspruiten en waarborgt ons tegen elk verhaal dat gebeurlijk op ons zou kunnen genomen worden. Al de kosten voor het monteren, het gebeurlijk demonteren en het vervoeren van het materiaal naar en door de klant bepaalde plaats en die verschilt van de plaats van aflevering in het bericht van ontvangst van bestelling, zullen uitsluitend ten laste van de klant vallen. De werklui, mekaniekers of operateurs die op verzoek van de klant, te zijner beschikking gesteld zijn worden beschouwd als zijnde door hem aangesteld. In dit geval regelt de klant hun lonen alsmede alle kosten en uitgaven die door hun indienstneming veroorzaakt worden. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle ongevallen waarvan dit personeel de dader of het slachtoffer zou kunnen zijn zowel ten opzichte van dit personeel als van derden; hij is eveneens verantwoordelijk voor alle overtredingen die ten laste van voornoemd personeel zouden kunnen gelegd worden, ziet af van om het even welk verhaal op ons en waarborgt ons daarenboven tegen elk verhaal dat op ons zou kunnen genomen worden uit hoofde van het gebruik, door hem, van het personeel.

6. WAARBORGEN

Wij waarborgen het verkocht materiaal tegen om het even welk gebruik in de materie of gebrek in de arbeid gedurende een tijdspanne van maximum één jaar te rekenen vanaf de levering. Voor wat de herstellingen betreft wordt deze waarborg tot drie maanden herleid. Onze verantwoordelijkheid zelfs bij ongelukken voor personen of zaken die, zouden kunnen voortspruiten uit gebreken in het materiaal of fouten in de constructie, is bij uitdrukkelijk beding streng beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil, in onze werkhuizen der stukken, door onze technische diensten als defect herkend, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere schadevergoedingen, om welke reden ook, daar de klant van nu af en vooral dan uitdrukkelijk, aan gelijk welke reclamatie, tegen ons verzaakt en ons daarenboven waarborgt tegen elk verhaal dat, op grond van deze verantwoordelijkheid, door derden op ons zou kunnen genomen worden. Onze waarborg is bij uitdrukkelijk beding, binnen de hierboven omschreven grenzen streng beperkt. Zij strekt zich niet uit tot braak, beschadigingen, ongevallen enz…vooruitspruitend uit een overdreven of abnormaal gebruik een tekort aan zorg, een gebrekkig onderhoud, een vergetelheid of de onervarenheid van diegenen die het materiaal gebruiken. Onze waarborg is ook niet van toepassing voor artikels die buiten de fabrieken van de constructeur gefabriceerd worden, daar in deze gevallen, elk verhaal rechtsreeks op de fabrikanten moet genomen worden.

7. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDEN

De belasting valt steeds ten laste van de klant

8. BETALING

Alle facturen zijn uitsluitend in onze hoofdzetel betaalbaar. De verzending tegen terugbetaling, het trekken van een wissel op de klant of de aanvaarding van deze laatste van wissels brengen geen contractvernieuwing, mede zodat alle clausules, voorwaarden en verbintenissen uit dit contract vooruitspruitend van kracht blijven. Elke vertraging in de betaling zal, van rechtswege en zonder voorafgaande inmorastelling ,zonder dat al onze rechten verbindend worden aanleiding geven zowel tot de toepassing van een nalatigheidinterest van 15% te rekenen vanaf de vervaldag tot de werkelijke dag van betaling als tot het verval van de aan de klant toegestane termijn ingeval de verkoop of de herstellingsprijs op termijnen afbetaald wordt, en de invorderbaarheid van het ganse saldo van deze prijs, het eenvoudig verstrijken van de overeengekomen termijn als inmorastelling van de klant geldend. Daarenboven zal alle niet gerechtvaardigde vertraging van de betaling der facturen van rechtswege een verhoging van 20% van het bedrag deze meebrengen, ten titel van vergoeding voor niet-uitvoering.

9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte machines en al hun toebehoren onze uitsluitende eigendom blijven zolang de koper al zijn verplichtingen niet volledig heeft uitgevoerd en namelijk zolang hij niet volledig de verkoopprijs van de gebeurlijke nalatigheidinteresten en al wat daarbij komt betaald heeft. Het is de koper verboden het verkochte materiaal, hetzij te verkopen hetzij aan een derde in pand te geven en in elk geval is het hem verboden, op om het even welke wijze erover te beschikken, vooraleer de prijs ervan zoals hierboven bepaald geheel betaald te hebben.

10. BETWISTINGEN

Alle betwistingen, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de met de klant afgesloten contracten alsmede uit orderbriefjes of wissels, ter uitvoering van deze contracten, onderschreven, voortspruiten, zullen onder de uitsluitende bevoegdheid vallen der rechtbanken waarvan de territoriale bevoegdheid zich uitstrekt tot de maatschappelijke zetel van onze vennootschap. Daar de clausule voor de toekenning van de bevoegdheid in ons voordeel bepaald is behouden wij ons het recht voor in alle gevallen en hoe het ook zij, de betwisting voor om het even welke andere bevoegde Rechtbank te brengen.

11. ALGEMENE BEPALINGEN

Bij het ons overmaken van een bestelling stemmen onze klanten uitdrukkelijk met onze algemene voorwaarden in en zien ervan af de hunne te doen gelden. Deze laatste zijn zonder gevolg voor ons en er kan dus derhalve geen verzet tegen worden aangetekend.